Παρασκευή, 2 Απριλίου 2010

Υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων.

Aπό αναφορές των Υπηρεσιών, καθώς και από επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες πολιτών και φορέων που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, προκύπτει ότι διαπράττονται σοβαρές παραβάσεις από τους οδηγούς των κρατικών αυτοκινήτων.

Ειδικότερα καταγγέλεται:

- η μη τήρηση των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

- η μη χρησιμοποίηση ζώνης ασφαλείας

- η χρησιμοποίηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου από μη δικαιούμενα πρόσωπα

- η χρησιμοποίηση περισσοτέρων υπηρεσιακών αυτοκινήτων από πρόσωπα που δικαιούνται ένα και μόνο αυτοκίνητο

- η παράλειψη να φέρουν μαζί τους τα συνοδευτικά έγγραφα (Διαταγή Πορείας και Δελτίο Κίνησης)

- η στάθμευση και διανυκτέρευση αυτών παρανόμως σε μη ασφαλή και φυλασσόμενο δημόσιο χώρο

- η χρησιμοποίηση παρανόμως κρατικών αυτοκινήτων από πλήθος υπηρεσιακών παραγόντων, προκειμένου να τους μεταφέρουν από την οικία τους στην υπηρεσία ή και για προσωπικές ακόμα εξυπηρετήσεις των ιδίων και των οικογενειών τους κ.λ.π.

Οι σοβαρές αυτές παραβάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την παρακώλυση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών και την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος με την αδικαιολόγητη αύξηση δαπανών.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων σας υπενθυμίζουμε τις υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες απαρέγκλιτα πρέπει να τηρούνται και εφιστούμε την προσοχή σας στις ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες που υπέχουν οι παραβάτες.

Επισημαίνεται ότι οδηγοί δεν είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι κατέχουν την προβλεπόμενη θέση ειδικότητας οδηγού στην υπηρεσία, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αλλά και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο κατ' εξαίρεση παρέχεται η έγκριση για οδήγηση αυτοκινήτου δημοσίας υπηρεσίας, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Ν 2503/1997 ΦΕΚ 107/Α΄, άρθρο 19 παρ. 4 ) και εγκύκλιό μας με αριθμ. πρωτ. 3989/168891/15-07­1997).

Στην ίδια αυτή κατηγορία των οδηγών υπάγονται και οι Νομάρχες και μέλη νομαρχιακών συμβουλίων, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι στους οποίους έχει επιτραπεί, σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση του αρμόδιου Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας, η κατ' εξαίρεση οδήγηση οχημάτων που ανήκουν σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις., Δήμους και Κοινότητες.

Οι υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων είναι οι ακόλουθες:

Ø Να τηρούν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Ø Να φορούν ζώνη ασφαλείας

Ø Να μην κινούν τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα στις λεωφορειολωρίδες.

Ø Το αυτοκίνητο να οδηγείται μόνο από αυτούς

Ø Το αυτοκίνητο να χρησιμοποιείται μόνο για εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έχει παραχωρηθεί,

Ø Να μη μεταφέρουν πρόσωπα και πράγματα άσχετα προς την Υπηρεσία ή μέλη οποιωνδήποτε οργανώσεων ή συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα των εξυπηρετούμενων προσώπων ή των ιδίων των οδηγών,

Ø Να μην κινούνται εκτός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας και να μην κυκλοφορούν σε ημέρες (Σάββατα, Κυριακές, γιορτές και αργίες) και σε χρόνο (από 10ης νυχτερινής ώρας μέχρι ανατολή ήλιου) που απαγορεύεται (πλην εξαιρέσεων και παροχής ειδικών προηγουμένων εγκρίσεων),

Ø Να εφοδιάζονται πριν από την κίνηση του αυτοκινήτου με νόμιμη «Διαταγή πορείας» και να τηρούν το «Δελτίο κίνησης» του αυτοκινήτου νομότυπα κατά τη διάρκεια της διαδρομής,

Ø Να φροντίζουν για την νόμιμη στάθμευση και διανυκτέρευση του αυτοκινήτου,

Ø Να μην εκτελούν εντολές για κίνηση του αυτοκινήτου τους που δίνονται από αναρμόδια πρόσωπα ή προφανώς αντιβαίνουν στους περιορισμούς και απαγορεύσεις,

Ø Να μην αρνούνται τον έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και να παρέχουν τα ακριβή στοιχεία χωρίς παρεμβολή δυσχερειών,

Ø Σε περίπτωση ατυχήματος να αναγγέλλουν το ατύχημα στην αρμόδια αστυνομική Αρχή και να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση για το ατύχημα στην υπηρεσία εντός 3 ημερών,

Ø Να τηρούν τις απαγορεύσεις για χρήση οινοπνευματωδών ουσιών και για χρήση κινητών τηλεφώνων σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα,

Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων ελέγχεται και τιμωρείται ποινικά και πειθαρχικά.

Ενόψει των ανωτέρω και με φροντίδα των οικείων υπηρεσιών παρακαλούνται να λάβουν γνώση της παρούσας εγκυκλίου ενυπογράφως (και με παράδοση σε αυτούς φωτοαντιγράφου) όλοι όσοι οδηγούν υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Θα υπογράψουν σε σχετική κατάσταση και δίπλα στην υπογραφή τους θα γράψουν το όνομά τους, τον αριθμό, τον τύπο και τον κυβισμό του αυτοκινήτου που οδηγούν. Η κατάσταση αυτή θα τηρείται στο Αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας, αντίγραφο δε αυτής παρακαλούμε να αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ/νση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών- Βας. Σοφίας 15 Αθήνα), εντός μηνός.

Οι Υπηρεσίες υποχρεούνται επιπλέον να γνωστοποιούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ/νση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών- Βας. Σοφίας 15 Αθήνα) τις διαπιστωθείσες, κατά μήνα, παραβάσεις και τις επιβληθείσες κυρώσεις.

Τέλος, αντίγραφο της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούμε να δοθεί σε όλα τα Πρόσωπα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν, κατ’αποκλειστικότητα, υπηρεσιακό αυτοκίνητο για να λάβουν γνώση αυτής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Υπόψη κ. Υπουργού

Κυρίως όμως κ. Υπουργέ, να απαγορεύσετε σε αυτούς τους αγύρτες (σ' αυτή τη μειοψηφία δηλαδή) να πηγαίνουν με την οικογένειά τους για ψώνια, να μεταφέρουν οικογένειες στρατιωτικών, να πηγαίνουν στο χωράφι τους, να αράζουν με τις οικογένειές τους για καφέ, να κουβαλάνε με τα φορτηγά του Δήμου μπάζα και να τα ρίχνουν σε ιδιοκτησίες άλλων κ.λ.π. κλ.π.

Δεσμευόμαστε κ. Υπουργέ να σας στείλουμε άφθονο φωτογραφικό υλικό από εξωδημοσιουπαλληλικές χρήσεις αυτών των αυτοκινήτων και εκτός ωραρίου, αρκεί να πράξετε το αυτονόητο, για να μην γινόμαστε πάντα εμείς οι κακοί και οι γραφικοί και οι .....ζηλιάρηδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: